De overheid heeft een aantal subsidies aangepast om het MKB ( midden en kleinbedrijf) te ondersteunen tijdens de huidige krediet crisis. EU-subsidie voor mkb,
minder rompslomp in de toekomst

Subsidie voor het
midden en kleinbedrijf

MKB-bedrijven die gezamenlijk een innovatieplan opstellen en uitvoeren, kunnen daarvoor subsidie MKB krijgen

Laat uw adviseur uitzoeken voor welke van de vele MKB subsidies regelingen u in aanmerking komt.
 

Subsidies voor het MKB.
Veel mogelijkheden voor u als ondernemer om gebruik te maken van de steun van de overheid door middel van subsidies.
Midden en kleinbedrijf en Europese subsidie.

Mkb-ondernemingen laten heel veel geld liggen doordat zij het te ingewikkeld vinden om subsidies aan te vragen. Vooral de Europese subsidiepotten zijn lastig te openen. Daarin komt snel verandering, zo heeft de Europese Commissie beloofd.

Subsidies MKB
Bedrijven kunnen bij Senter Novem terecht voor subsidies op energiebesparende maatregelen, milieuzorg of nieuwe, risicovolle technologie. Daarnaast geeft de organisatie adviezen en informatie. Senter Novem is een initiatief van het ministerie van Economische zaken.


Subsidie voor duurzame MKB-innovaties is nu al op  8-08-2009
Het onlangs met 10 miljoen euro (voor drie jaar) verhoogde budget voor duurzame innovatie bij het industriŽle MKB is nu al weer op. Volgend jaar start een nieuwe ronde.
 

Innovatieprestatiecontracten MKB, subsidie

Samenwerkende MKB-bedrijven kunnen subsidie krijgen voor het uitvoeren van een innovatietraject. De subsidie wordt verstrekt aan de penvoerder van een samenwerkingsverband van minimaal 15 en maximaal 35 MKB-bedrijven. De penvoerder is een MKB-ondernemer zonder winstoogmerk, die door de deelnemende bedrijven is aangewezen als projectleider.
Bij de aanvraag wordt onderscheid gemaakt tussen de pre-IPC-fase (verkenning samenwerking) en de IPC-fase. In de eerste fase kan subsidie worden aangevraagd voor innovatiepositiestudie, kennisoverdracht pre-IPC-fase, voorbereiding van de penvoerder van de IPC-aanvraag en kennisoverdracht IPC-fase. In de tweede fase wordt subsidie aangevraagd voor ondernemers die deelnemen aan het innovatieprestatiecontract. De MKB subsidie kan worden aangevraagd bij SenterNovem Den Haag.
 

▲Top

Subsidie MKB, innovatief bouwbedrijf

Als u een innovatief idee heeft voor uw bouwbedrijf, kunt u subsidie aanvragen. De overheid wil innovaties in de bouw stimuleren en stelt 5,9 miljoen euro beschikbaar.

U kunt uw voorstel tot het einde van het jaar indienen. Het plan moet uw product of bedrijfsproces verbeteren. In 2011 krijgen 15 tot 35 mkb-bouwbedrijven subsidie. De overheid wil hiermee het achterblijvende herstel van de bouwsector een impuls geven.

Subsidieregeling
De subsidieregeling IPC Bouw (Innovatieve Prestatie Contracten) is bedoeld om innovaties in het mkb te stimuleren. Uitgangspunt is dat een mkb'er een eigen meerjarig plan innovatieplan kan uitvoeren. Bijvoorbeeld onder leiding van een brancheorganisatie.ebben of bezitten en eigenaren die een bedrijfspand in het aangewezen gebied verhuren.

Van der Hoeven prikkelt mkb-bouwers om te innoveren


▲Top

10 miljoen extra voor duurzame innovaties in industrieel

MKB 29 juli 2009

Om de effecten van de kredietcrisis voor bedrijven in de maakindustrie te beperken hebben Minister van der Hoeven van Economische Zaken en Minister Cramer van VROM 10 miljoen euro extra vrijgemaakt voor duurzame innovaties.

Door bedrijven in het Midden- en Kleinbedrijf te ondersteunen bij het ontwikkelen en toepassen van milieugerichte innovaties, krijgt niet alleen de economie een impuls. Tegelijk worden ook maatschappelijke vraagstukken op een innovatieve manier opgelost. Duurzame innovaties kunnen in toenemende mate gaan fungeren als een motor voor economische groei. Bijvoorbeeld doordat ze ook in het buitenland vermarkt worden. Zo slaan EZ en VROM twee vliegen in een klap.

Programma Milieu & Technologie
Om het geld snel beschikbaar te krijgen voor het bedrijfsleven, wordt de 10 miljoen euro ingezet als budgetverhoging van het bestaande programma Milieu & Technologie dat SenterNovem voor de ministeries van VROM, EZ, LNV en VenW uitvoert. De extra 10 miljoen euro wordt dit jaar en de aankomende twee jaren gespreid ingezet bovenop het reguliere subsidiebudget van Milieu & Technologie.

Het programma Milieu & Technologie is elk jaar overtekend. Ook dit jaar zijn er vele aanvragen binnengekomen vanuit het MKB. Dankzij het extra geld kunnen tot 2011 naar schatting ruim 250 bedrijven extra ondersteund worden. Het programma is bedoeld voor MKB-bedrijven in de maakindustrie, van chemie tot bijvoorbeeld apparatenbouw, en ondersteunt zowel technisch onderzoek als onderzoek ter voorbereiding van een geslaagde marktintroductie van milieuvriendelijke innovaties.

Voorbeeldprojecten
Zo heeft het bedrijf E-Traction bijvoorbeeld een fluisterstille stadsbus ontwikkeld, met een elektrische aandrijving. Deze bus is inmiddels in het Gelderse Apeldoorn geÔntroduceerd. Het bedrijf BB-Con heeft met steun van het programma Milieu & Technologie de marktkansen van de innovatieve bouwmethode Betonballon onderzocht. Door beton in laagjes op een grote ballon te spuiten ontstaat een koepelconstructie die licht, sterk en duurzaam is. Dit bespaart fors op beton, staal en arbeidsplaatsen.
 


▲Top

Veel animo bij MKB voor duurzame innovaties: extra subsidiebudget al besteed

05-08-2009 |
Door het grote aantal aanvragen vanuit het industriŽle MKB is het opgehoogde budget bestemd voor het programma Milieu & Technologie voor dit jaar al vergeven. Om u onnodig werk te besparen, raden we u af om nog nieuwe aanvragen voor de subsidieronde van 2009 in te dienen. Begin 2010 gaat de nieuwe subsidieronde weer van start.

Dubbel doel dienen
Ministers Van der Hoeven (EZ) en Cramer (VROM) verhoogden onlangs het budget voor de komende drie jaar met Ä 10 miljoen. EZ en VROM slaan hiermee twee vliegen in een klap. Door MKB-bedrijven te ondersteunen bij het ontwikkelen en toepassen van bijvoorbeeld hoogwaardig hergebruik, efficiŽntere productieprocessen en schonere producten en diensten, krijgt niet alleen de economie een impuls. Tegelijk worden ook maatschappelijke vraagstukken op een innovatieve manier opgelost. Duurzame innovaties kunnen in toenemende mate gaan fungeren als een motor voor economische groei. Bijvoorbeeld doordat ze ook in het buitenland vermarkt worden.
 


▲Top

MKB-Nederland: subsidies zijn te ingewikkeld
De subsidies van de overheid om het MKB te stimuleren zijn ingewikkeld en onvoorspelbaar. Kabinetsdoelstellingen worden niet ondersteund door subsidiemaatregelen, een langetermijnvisie ontbreekt en het beleid is allesbehalve consistent. Ondernemers schrikken terug voor de bureaucratie waarmee zij te maken krijgen en zij ervaren te vaak dat regelingen plotseling worden afgeschaft of ingrijpend gewijzigd. Dat maakt dat ondernemers soms nauwelijks nog weten waar zij aan toe zijn en dus maar helemaal geen subsidie aanvragen, zo stelt voorzitter Loek Hermans van MKB-Nederland bij de presentatie van een rapport over het nut en de uitvoerbaarheid van stimuleringsregelingen.
De kritiek van de werkgeversorganisatie komt voort uit het onderzoeksrapport ĎNaar efficiŽntere stimuleringsinstrumentení, dat MKB-Nederland samen met de ING Bank heeft uitgevoerd. Minister Van der Hoeven van Economische Zaken heeft het eerste exemplaar van het rapport in ontvangst genomen tijdens de jaarlijkse Najaarsborrel van de twee organisaties in het Haagse perscentrum Nieuwspoort.

Het onderzoek toont aan dat het stimuleringsbeleid op zich werkt: met een mix van subsidieregelingen en fiscale faciliteiten blijkt het mogelijk ondernemers te sturen en zaken als opleiding en ontwikkeling, innovatie en internationale handel te bevorderen. Het is dan ook verwonderlijk dat het kabinet daarmee niet systematisch en doelgericht aan de slag gaat, maar zich in plaats daarvan vaak laat leiden door budgettaire motieven, aldus MKB Nederland.

Zo wil het kabinet de internationale handel bevorderen, maar hakt het fors in de goedlopende Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten. Ook is er jaren gesold met de bedragen voor onder andere het Besluit borgstelling mkb-kredieten, de Regeling durfkapitaal (beter bekend als de Tante Agaathregeling) en de Scholingsaftrek.

Opvallend is dat het huidige kabinet niet werkelijk investeert in duurzaamheid, terwijl een duurzame economie toch een belangrijke ambitie is. Zes jaar geleden trok het toenmalige kabinet bijvoorbeeld nog 460 miljoen euro uit voor de energie-investeringsaftrek. Deze kabinetsperiode is daarvoor nog slechts 139 miljoen euro per jaar beschikbaar. Dat is een gemiste kans, omdat ondernemers zelf aangeven juist op het gebied van milieu en energie een duwtje in de rug nodig te hebben. Wil het kabinet met stimuleringsmaatregelen maatschappelijk effect sorteren, dan is een lange adem noodzakelijk. Het huidige kabinet gaat vooral in de laatste twee jaar van zijn regeerperiode investeren in innovatie en duurzaamheid. Met zoín late start zal het zijn doelstellingen niet snel halen, aldus Hermans.

In het onderzoek oordelen ondernemers over het algemeen wel positief over subsidieregelingen en fiscale faciliteiten. Bureaucratie, administratieve lasten en de gebrekkige informatie staan gebruik echter veelal in de weg. Het midden- en kleinbedrijf klaagt echter steen en been over ambtenarij, papierwinkel en regelingen waarvan gaande het jaar het bijbehorende 'potje met geld' op is. "Dan hebben ondernemers volgens de regels kosten gemaakt en blijkt de subsidie er toch niet te zijn. Dat frustreert enorm," aldus Hermans. Wat zijn leden zo mogelijk nog meer steekt is dat regelingen per jaar kunnen veranderen of verdwijnen. "De overheid moet consistent en betrouwbaar zijn," aldus Hermans. Bij al te veel 'springerigheid' keren ondernemers allerlei regelingen simpelweg de rug toe, verklaarde hij. Subsidieregelingen blijken slecht bekend te zijn onder ondernemers. De toegankelijkheid is beperkt en deelname brengt vaak hoge kosten met zich mee. Bovendien gaat er van veel subsidieregelingen een ontmoedigende werking uit door de eisen die op grond van de regeling worden gesteld: ondernemers verwachten uiteindelijk toch niet in aanmerking te komen en doen dus niet eens meer een poging.

Aanbevelingen
MKB-Nederland en ING Bank doen in het onderzoeksrapport een aantal aanbevelingen. Een van de adviezen is om regelingen beter te laten aansluiten bij de ondernemerspraktijk. Zo pleiten zij voor het bevorderen van de bekendheid en het gebruik van de subsidieregelingen, ondermeer door betere samenwerking met brancheorganisaties, fondsen, kennisinstellingen en banken. Ook moet de overheid de met de aanvraag gepaard gaande kosten minimaliseren en de huidige subsidieregelingen objectiever evalueren. De overheid laat volgens de twee organisaties veel marketing- en communicatiemogelijkheden onbenut.
Bron: http://subsidie.blog.nl/algemeen/2007/10/15/mkb-nederland-subsidies-zijn-te-ingewikkeld


▲Top

Veiligheid Kleine Bedrijven subsidie (VKB)
Kleine bedrijven (maximaal 10 fte) kunnen subsidie krijgen voor het realiseren van veiligheidsmaatregelen.
Het stimuleringsinstrument "Veiligheid Kleine Bedrijven" is gericht op kleine bedrijven (maximaal 10 fte) die subsidie kunnen krijgen voor het realiseren van veiligheidsmaatregelen. Deze subsidie bedraagt 50% van de kosten met een maximum van 10.000 euro. Voorwaarde voor het aanvragen van subsidie is dat er eerst een beveiligingsscan moet zijn opgesteld door een onafhankelijke veiligheidsadviseur.

Acht van de tien ondernemingen in Nederland hebben minder dan 10 werknemers. Ook deze kleinbedrijven hebben Ė net als alle bedrijven - te maken met criminaliteit. Goede preventieve maatregelen treffen vereist kennis en kost tijd en geld. Voor kleine bedrijven zijn die kosten relatief hoog en is het lastig de beste maatregelen te kiezen, zeker in deze tijd.

MKB-Nederland heeft zich ingespannen voor een praktische en eenvoudige regeling voor kleine bedrijven die het mogelijk maakt objectief advies te krijgen en een reŽle financiŽle bijdrage voor preventieve maatregelen. Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken heeft de regeling Veiligheid Kleine Bedrijven per 1 september 2009 van kracht verklaard.
Bron: MKB .nl


▲Top

Vrijstellingsverordening MKB bij subsidies
Vrijstellingsverordening MKB
Vrijstellingsverordening nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 EG op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen, is van toepassing op steun in de vorm van investeringen in activa zoals gebouwen en apparatuur en immateriŽle goederen, bijvoorbeeld technologie en kennis, die decentrale overheden willen verlenen aan het MKB. De vrijstelling geldt niet voor de sectoren landbouw (met uitzondering van verwerking en afzet van landbouwproducten) en visserij, exportsteun en steun waardoor binnenlandse producten ten opzichte van ingevoerde producten worden bevoordeeld. In de vervoerssector is steun voor investeringen in vervoermiddelen en vervoeruitrusting uitgesloten. De steunintensiteit is afhankelijk van gebieden waarin een bedrijf gevestigd is: in gebieden die niet in aanmerking komen voor regionale steun is de toegestane steunintensiteit lager (15% voor kleine en 7,5% voor middelgrote ondernemingen) dan in de regioís die wel op de regionale steunkaart staan. De steun voor de kosten van extern advies en sommige marketingactiviteiten mag oplopen tot 50% van de projectkosten.

Individuele steun voor grote investeringen is van de vrijstelling uitgesloten en moet worden aangemeld. De verordening vermeldt twee drempelbedragen bij overschrijding waarvan er sprake is van een grote investering: de totale in aanmerking komende kosten bedragen ten minste 25 miljoen euro of het totale bruto steunbedrag bedraagt ten minste 15 miljoen euro.

Steun voor het MKB, zoals vastgesteld in deze verordening, mag niet worden gecumuleerd met enige andere soorten van steun. Alle nationale of Europese steun is in de verordening genoemde steunpercentages inbegrepen.

Bron: europa decentraal
 

▲Top

Subsidie op zonnestroom

Energielabel voor huizen - Energielabel voor woningen

Subsidie regelingen

Subsidie zonnepanelen

Subsidie dakisolatie

Subsidie woningisolatie

Nieuwe subsidie voor groene stroom

 

Door de bomen de subsidies mkb niet meer zien
Subsidies aan het Mkb worden niet zomaar verstrekt. Er worden altijd bepaalde doelen nagestreefd. Bijvoorbeeld het verbeteren van de concurrentiekracht van de Nederlandse economie door innovatie te stimuleren.

MKB loopt subsidies mis  -  28-05-2008
Kleinere ondernemingen kunnen meestal fluiten naar innovatiesubsidies, terwijl grote bedrijven er wel gebruik van kunnen maken. Daardoor komen veel goede uitvindingen niet van de grond.
Dat concludeert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

De subsidies van de overheid om het MKB te stimuleren zijn ingewikkeld en onvoorspelbaar.