Op zoek naar subsidie?

subsidie  
Subsidie aanvragen.
Dient u te laat een aanvraag tot het vaststellen van de subsidie in, dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw subsidie. Een aanvraag tot het vaststellen van de subsidie moet uiterlijk binnen 3 maanden na de einddatum van een project bij ons binnen zijn.
Subsidie Waterschap Aa en Maas.
Je mag onze subsidie voor klimaatbestendige maatregelen niet combineren/stapelen met de provinciale subsidieregelingen Buurtnatuur en waterfonds of Schoolpleinen van de toekomst. Je mag de subsidie wel combineren met andere subsidieregelingen, zoals bijvoorbeeld de subsidie voor groene daken van de gemeente Den Bosch.
Subsidie voor energiebesparing Milieu Wonen Leven Gemeente Maasgouw.
Ook verenigingen van eigenaren VvEs kunnen voor hun complex met koopwoningen subsidie krijgen voor isolatie. Daarnaast is er voor VvEs subsidie voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan en begeleiding. Ook subsidie voor aanvullende maatregelen. Wie subsidie krijgt voor het toepassen van minstens twee verschillende soorten isolatie, kan ook subsidie krijgen voor aanvullende maatregelen.
Subsidie aanvragen.
Het programma duurt vijf jaar en loopt vanaf maart 2020. Je kunt subsidie aanvragen voor dit programma via FNO. Je kunt dus geen aparte subsidieaanvraag indienen bij MIND. We kunnen ook geen subsidieaanvragen in behandeling nemen die niet binnen dit programma passen.
Subsidie warmtepomp: bedrag en voorwaarden MilieuCentraal.
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het soort apparaat en het vermogen. Voor een hybride warmtepomp op buitenlucht met een vermogen van 5 kW, krijg je tussen de 1.500 en 1.800. Met deze subsidie wordt duurzame verwarming nog aantrekkelijker!
Subsidie Wikipedia.
Vormen van subsidie zijn onder meer: achtergesteld krediet, garanties en investeringspremies. Verschillende activiteiten zijn zonder subsidie van de overheid niet mogelijk of worden onbetaalbaar voor gebruikers. Zo worden kunstuitingen zoals toneel, muziek en musea gesubsidieerd, maar bijvoorbeeld ook het onderwijs en het openbaar vervoer ontvangen subsidie.
Subsidie aanvragen / vaststellen Gemeente Heemskerk.
Het college beslist op een aanvraag voor een eenmalige subsidie binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Als het college hiertoe regels heeft opgesteld, beslist het college acht weken gerekend vanaf de uiterste indieningstermijn voor het aanvragen van de subsidie.
Subsidie Groene daken en gevels 2020-2022 Gemeente Amsterdam.
Subsidies van 5.000, tot 50.000, uw verantwoording moet uiterlijk 8 weken na afronding van de activiteiten waarvoor u subsidie hebt aangevraagd bij ons binnen zijn. Subsidies boven de 50.000, uw verantwoording moet uiterlijk 12 weken na afronding van de activiteiten waarvoor u subsidie hebt aangevraagd bij ons binnen zijn.
Subsidies financiering RVO.nl Rijksdienst.
LIFE: Europese natuur, milieu en klimaatprojecten. Subsidie voor samenwerkende ondernemers, overheden en ngo's' voor de ontwikkeling en uitvoering van Europees natuur en milieubeleid. Melkvee van zeldzame runderrassen MZR. Subsidie voor houders van raszuivere zeldzame runderrassen om deze runderen te blijven houden op hun bedrijf.
Subsidie energiebesparing eigen huis SEEH Verbeterjehuis. Logo Rijksoverheid.
Vraag dan in één keer voor alle maatregelen tegelijk subsidie aan. Heb jij of een vorige eigenaar al een keer een SEEH subsidie voor deze woning aangevraagd, dan kun je geen subsidie meer krijgen. Je vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen uitgevoerd zijn.
Zaanstad.nl Subsidies Subsidies.
Hieronder vindt u bijlagen, zoals een overzicht van namen van culturele instellingen die in 2016 een subsidie hebben ontvangen op basis van de subsidieregeling Amateurkunst en culturele activiteiten Zaanstad, een overzicht van alle instellingen/bedrijven en burgers die subsidie hebben ontvangen in 2016 en 2017, plus de bedragen van deze subsidies.
Subsidie Aanplant nieuwe bomen Gemeente Amsterdam.
U kunt deze subsidie niet meer aanvragen. Het subsidieplafond is bereikt. U ontvangt het subsidiebedrag binnen 4 weken nadat de subsidie is verleend. Of u de subsidie moet verantwoorden aanvraag tot vaststelling hangt af van de hoogte van het subsidiebedrag.:

Contacteer ons

subsidieregeling zonnepanelen
subsidieregeling energiebesparing
subsidieregeling energiebesparende maatregelen
subsidieregeling isolatie
subsidieregeling isolatie 2016
subsidieregeling energiebesparing eigen huis
subsidieregeling energie en innovatie
subsidies
subsidie
mkb tankpas